Mycket av den teoretiska debatten inom institutionen rör lämpliga teoretiska begrepp och redskap för att knyta samman storskaliga samhälleliga strukturer och processer med de mänskliga aktörernas nivå och de tolkningar och perspektiv de senare anlägger på världen. Denna betoning på makroantropologi har också skapat ett utrymme för studiet av yrkesgrupper, organisationer och nätverk som sträcker sig över nationsgränserna, samt av flödet av innebörder och kulturella former via media. Detta kräver ett metodologiskt nytänkande i förhållande till ovannämnda fältarbetestradition.

Ghana
Tamale, norra Ghana. Foto: Ulrik Jennische