Charles Westin, Professor emeritus, Department of Social Anthropology, Stockholm University

Antiziganism i statlig tjänst – Socialstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet

Rapporten (Antiziganism i statlig tjänst – Socialstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet av Niklas Westin, statsvetare, Simon Wallengren, sakkunnig, Kati Dimiter-Taikon, sakkunnig, och Charles Westin, professor emeritus vid Stockholms universitet) består av tolv kapitel. Kapitlen som ligger mellan inledningen och avslutningen behandlar ett särskilt tema, tidsperiod eller område, där vi har samlat information och beskrivit Socialstyrelsens roll eller agerande. En central punkt är att det aktuella verksamhetsområdet har legat under Socialstyrelsens ansvar, eller att Socialstyrelsen har varit överordnad tillsynsmyndighet även om verkställighet har legat på andra myndigheter. I var sitt kapitel skriver Kati Dimiter-Taikon (kapitel 11) och Simon Wallengren (kapitel 6) om romers respektive resandes erfarenheter av antiziganism.

Det finns en tidsaspekt. För det första har Socialstyrelsens ansvarsområden ändrats över årens lopp. För det andra har behandlingsmetoder, vårdideologier och vetenskapliga förklaringsmodeller, som varit gångbara under en period, förkastats eller fasats ut under senare tider. Vissa praktiker eller ”lösningar” i det sociala arbetet, som ansågs ligga i samhällets bästa och betraktades av sin samtid som humanitära, förkastades av senare generationer som fäste större vikt vid individens bästa. Även om vårt mål har varit att täcka hela 1900-talet ligger en tyngdpunkt i rapporten i beskrivningen av förhållanden under 1900-talets första del. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att de värsta formerna av statligt ingripande i enskilda personers liv gjordes då. En annan tyngdpunkt ligger dock i nutid genom intervjuerna med nu levande personer. I sina berättelser relaterar intervjupersonerna till erfarenheter från ett helt liv som de gjort som barn och unga och de för fram berättelsen till situationen idag.

Kommentatorer:

  • Angelina Dimiter-Taikon, förstelärare och fil. mag. i pedagogik.
  • Christina Rodell Olgac, docent i pedagogik, har ett lektorat med inriktning mot romsk lärarutbildning, Södertörns högskola och har fått ett regeringsuppdrag att utveckla en ämneslärarutbildning med inriktning mot romani chib.

En översikt av boken finns att läsa här: Antiziganism i statlig tjänst – kapitelöversikt (183 Kb)
Bokens avslutande kapitel finns att läsa här: Antiziganism i statlig tjänst - bokslut (kapitel 12) (288 Kb)

Hela rapporten finns att ladda ner på Socialstyrelsens hemsida:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-2

Seminariet kommer att hållas på svenska.

Find out more about the Migration cluster at the Department of Social Anthropology.

All seminars in the series.