Erik Olsson, Professor, Department of Social Anthropology, Stockholm University

Guiden till Spaniensverige: Föreningsverksamhet, social mobilisering och diaspora bland svenskar i södra Spanien

I seminariet presenteras en empirisk studie av hur svenska medborgare i södra Spanien – ”Spaniensvenskarna” – mobiliseras som en diasporisk gemenskap. Migrationen från Sverige till södra Spanien (och vice versa) har pågått i över 50 år och har resulterat i att tiotusentals svenska medborgare, men också hundratusentals andra inflyttade européer, bor eller säsongsbor i dessa delar av Spanien. I och med att de allra flesta av dem har en god ekonomi och oftast har möjligheten att flytta tillbaka till Sverige rör det sig om en i huvudsak frivillig och ”priviligierad” migration – s k livsstilsmigration. Spaniensvenskarna domineras av ålderspensionärer. Samtidigt har många företag etablerat sig i södra Spanien som ett resultat av en omfattande efterfrågan på service och tjänster. Dessutom har de ökade möjligheterna till att arbeta och studera i Spanien – lokalt eller på distans – lockat svenska studenter och förvärvsarbetande till dessa områden. Den svenska närvaron i södra Spanien märks i ett stort antal föreningar som organiserar svenskar – ibland gemensamt med andra nordbor – kyrkor, svenskspråkig media, ett rikligt utbud av typiskt svenska produkter, svenska namn på affärer och företag och ett frekvent bruk av svenska språket i det offentliga rummet.

Det huvudsakliga intresset i seminariet är riktat mot de svenska gemenskaper som utvecklas i dessa sammanhang. Hur görs svenskarna till en gemenskap och vilka aktörer har inflytande över detta görande? Här diskuteras denna typ av etnisk eller nationell gemenskap som resultatet av ett slags projekt som drivs fram av vissa aktörer. För att förstå hur gemenskapen bland svenskar i södra Spanien är konstruerad måste man således också sätta sig in i detta projekt och hur det opererar bland svenskarna. Det blir bl a viktigt att studera den prägel som projektet sätter på svenskarnas gemenskap och hur den förhåller sig till såväl det svenska som spanska samhället. De ledande frågorna i seminariet är riktat mot hur projektet framställer en svensk gemenskap men också hur en sådan organiseras och formas i projektets verksamhet. Vilka aktiviteter och evenemang används i detta gemenskapsprojekt och hur uttrycks en gemenskap i detta? Vilka gemenskapsbyggande sociala attribut, gränser och förhållanden sätter detta projekt i centrum? I detta syfte används begreppet (semi) diaspora som ett teoretiskt perspektiv där detta gemenskapsprojekt är centralt.

The seminar will be held in Swedish.

Find out more about the Migration cluster at the Department of Social Anthropology.

All seminars in the series.