Gudrun Dahl, Professor emerita, Department of Social Anthropology, Stockholm University

Miljö och moral

Klassiska definitioner av moral utgår i allmänhet från att det handlar om våra handlingars konsekvenser för andra människor och våra relationer till dem. Miljöproblem och klimatförändringar aktualiserar emellertid inte bara frågor om ansvaret mot människor som kanske är avlägsna från oss i rum och tid utan också frågor om vårt ansvar gentemot andra varelser, organismer och icke-organiska fenomen. Mitt projekt (från pensionärssoffan) är ett försök till en syntetiserande belysning av moral och etik som sociala fenomen med miljösammanhangen som en utgångspunkt. Snarare än att engagera mig i frågan om hur människors beteende styrs av moraliska habitus eller regler, har jag  ambitionen att göra en ickenormativ analys av moraliserande och normativ diskurs om vad som är rätt och fel, både i form av rättfärdigande och anklagelser. Jag vill också lyfta fram några normativa konflikter som tenderar att återkomma i miljödebatter och lokala miljökonflikter, där filosofigrenen ”miljöetik” sällan erbjuder lösningar på hur olika hänsynstaganden skall vägas samman. Projektet utgår från en åtskillnad mellan moral och etik som begrepp. Det försöker sätta fingret på hur olika typer av aktörer (individer, organisationer, företag etc.) kringgärdas av olika socialt definierade sätt att tillskriva eller frånskriva ansvar för handlingar, men också representerar olika ideologiska positioner. Problemfältet aktualiserar begrepp som intentionell vs effektuell agens och intentionell vs konsekvensbaserad etik, synen på vem eller vad som kan vara ett moraliskt objekt, mobiliserandet av olika metaforer byggda på mänskliga relationer, det moraliska ansvarets temporaliteter o.s.v.

Gudrun Dahl är Professor emerita i socialantropologi, särskilt utvecklingsforskning, vid Stockholms universitet. Hon har sysslat med antropologisk forskning om en rad områden: boskapsskötande pastoralister, barndomens antropologi, genusfrågor, natursyn och nationalism, populärkulturella former för kulturöverskridande, samt etiska frågor inom antropologin.

NB the seminar will be held in Swedish.

All seminars in the series.