Susann Ullberg
Susann Ullberg
 

Tisdagen den 28 maj försvarar Susann Ullberg sin avhandling som bygger på etnografiskt fältarbete mellan 2004 och 2011 i den översvämningsbenägna staden Santa Fe i Argentina. År 2003 drabbades Santa Fe av en av de värre översvämningarna i stadens historia. Avhandlingen undersöker hur denna katastrof och andra tidigare allvarliga översvämningar av staden är ihågkomna i olika sektorer i samhället, bland annat av de drabbade själva men även av statliga tjänstemän och av de aktivister som kämpar för ansvarsutkrävande och ekonomisk kompensation efter översvämningen 2003. Minnena av översvämningen återspeglas också i myter och populärkultur och har gjort avtryck i den lokala historieskrivningen.

 

Vi ställde fyra frågor till Susann.

Vad skiljer minnet av översvämningen 2003 från minnena av andra översvämningar som drabbat Santa Fe?

Skillnaderna är flera och ganska väsentliga. För det första är la Inundación, som katastrofen 2003 kallas i folkmun, ihågkommen i staden på ett sätt som saknar motstycke om man jämför med tidigare katastrofala översvämningar. Bara under 1900-talet har ett tjugotal sådana inträffat i Santa Fe. Även om den som skedde 2003 beskrivs som den värsta, framför allt i termer av antalet drabbade, så var det alltså inte första gången som översvämningarna tagit katastrofala proportioner. Dessa tidigare översvämningar minns man emellertid som "normala" katastrofer eftersom de drabbade dem som alltid drabbas, nämligen de fattiga delarna av befolkningen som bor i stadens låglänta utkanter. La Inundación uppfattas istället som en extraordinär katastrof eftersom den (också) drabbade delar av staden och människor som aldrig tidigare drabbats, främst invånarna i medelklasskvarteren på stadens västra sida. Jag argumenterar i avhandlingen att det intensiva minnesarbetet är en konsekvens av att översvämningen också uppfattas som en extraordinär händelse, som en otänkbar katastrof, och att minnesarbetet i sin tur befäster denna föreställning.

 
Susann Ullberg cover
 

Hur minns stadens invånare översvämningen 2003? Delar alla på samma minnen?

 

Formerna för hur man i Santa Fe minns la Inundación är många och olika. Alla som drabbades och bevittnade katastrofen har personliga minnen som kommer fram när man frågar eller när de påminns om händelsen till exempel genom saker och människor som inte längre finns. Man blir också påmind om händelsen kroppsligen när det är regnväder. Många påminns om katastrofhanteringen genom vardagliga aktiviteter som att sälja överblivet hjälpgods eller att be om socialhjälp. Det som är mest slående är kanske alla de saker och platser som skapats till minne av tragedin. Bland dessa finner man bland annat minnesstatyer, monument, minnesplatser, muralmålningar och graffiti samt sånger, böcker och dokumentärfilmer. Man har också hedrat minnet av katastrofdagen den 29 april, inte minst varje årsdag, med olika utställningar och ceremonier på stadens gator och torg. Hur man minns katastrofen varierar lite. Jag skiljer i avhandlingen mellan alla de som drabbades och de som deltar i den proteströrelse som uppstod ganska snart efter själva katastrofen 2003. Medan de förstnämnda minns händelsen i huvudsak som en traumatisk och oväntad händelse, betraktar proteströrelsen den som resultatet av politisk korruption och vårdslöshet. De senare använder därför minnesarbetet som ett verktyg för att placera frågan om ansvarsutkrävande och ekonomisk kompensation på den politiska agendan. Kommunen och provinsregeringen, som från början hävdat att det hela var en oförutsägbar naturkatastrof, förde å sin sida under många år ett slags ”glömskans logik” kring la Inundación, och utövade inte något officiellt minnesarbete. Detta har förändrats på senare år. Till tioårsdagen iscensatte man en mängd olika officiella minneshögtider och har också utlovat att bygga ett officiellt monument.

Finns det likheter med hur invånarna i Santa Fe bearbetat minnena av översvämningen 2003 (både genom att komma ihåg och glömma bort) med övriga minnen av svåra eller våldsamma händelser i Argentinas historia?

”Minnesskapet” kring katastrofala översvämningar i Santa Fe är kopplat till andra argentinska minnen, både historiska minnen och regionala myter. Särskilt framträdande är minnena från det så kallade Smutsiga Kriget mellan 1976-83 då militärregimen kidnappade, fängslade och dödade tusentals politiska aktivister och andra medborgare och till och med deras barn. Under själva katastrofen och evakueringen var det många som mindes militariseringen av landet när helikoptrar flög över staden på natten och beväpnade soldater patrullerade de översvämmade gatorna i båtar. Människorättsrörelsen med Mödrarna på Plaza de Mayo i spetsen har vuxit sig oerhört stark i Argentina sedan demokratins återinförande 1983 och fick den argentinska regeringen att 2004 offentligt göra avbön för statens begångna brott mot mänskligheten. Flera högt uppsatta militärer dömdes i domstol till långa straff. De militärer som dömdes på 1980-talet fick emellertid regeringens amnesti på 1990-talet, bara för att dömas på nytt på 2000- och 2010-talet. Aktivisterna i Santa Fe som kämpar för ansvarsutkrävande och kompensation efter la Inundación har genomgående använt sig av människorättsrörelsens strategier för att skapa minne, offentlig opinion och legitimitet kring sina krav. Det visar hur likartade metoder används för att skapa minnen av olika historiska händelser.

Vad kan en ökad förståelse av betydelsen av socialt minne ha vad gäller strategier för att förebygga liknande katastrofer och minska katastrofers påverkan på samhället?

Ökad kunskap om hur ”minnesskapet” som ett heterogent och dynamiskt fenomen fungerar kan bidra till att utveckla ansatser och metoder för att ta till vara erfarenheter som är mer inkluderande och som inte reproducerar de sårbara förhållanden som en gång ledde till katastrofen. På så vis kan man minska risken för att katastrofer inträffar eller öka samhällens förmåga att hantera dem.

Läs mer om avhandlingen och disputationen.