Under våren och sommaren 2014 har översikter om de forskningsområden och infrastrukturer som Vetenskapsrådets ämnesråd, råd och kommittéer ansvarar för tagits fram. Forskningsöversikten för ämnet antropologi har författats av Bengt G. Karlsson, docent och forskare vid Socialantropologiska institutionen.

Forskningsöversikter

En betydande del av underlaget till ämnesöversikten inom humaniora och samhällsvetenskap består av forskningsöversikter författade av aktiva forskare som valts ut av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Här kan du ta del av forskningsöversikten för antropologi.

Webbforum

Ett omfattande dataunderlag har tagits fram som stöd för analyser om forsknings-finansiering, forskningsresultat och forskningsförutsättningar inom respektive område. Översikterna blir klara hösten 2014 och beskriver det nuvarande tillståndet inom respektive område och ger en prognos för utvecklingen de närmaste 5-10 åren.

Under hösten 2014 presenteras de i webbforum på vr.se för att ge forskarsamhället möjlighet att lämna synpunkter.

Här kan du ta del av det preliminära utkastet till ämnesöversikt för humaniora och samhällsvetenskap. Vetenskapsrådet vill gärna ha dina synpunkter på utkastet, du kan kommentera till och med 9 november.

Läs mer om forskningens framtid.