Sunset in the Peruvian Andean village of Ccorimarca. Foto: Daniel Escobar Lopez
Sunset in the Peruvian Andean village of Ccorimarca. Foto: Daniel Escobar Lopez

 

MFS är ett stipendium som finansieras av Sida och administreras av Internationella programkontoret i samarbete med institutioner vid universitet och högskolor. Inom ramen för MFS gör du som student en fältstudie i ett så kallat utvecklingsland under minst 8 sammanhängande veckor som underlag för uppsatsen för din kandidat- eller masterexamen. (Vid utresan måste du ha tagit minst 150 högskolepoäng.) Studiens fokus ska ligga på att studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling. Uppsatsen ska skrivas på engelska eller värdlandets officiella språk.

MFS genomförs under handledning både i Sverige och i värdlandet. Du ordnar själv en fälthandledare, det vill säga en kontaktperson i landet du reser till, som måste vara kontaktad innan ansökan om MFS lämnas in. Fälthandledaren assisterar i första hand med praktiska frågor och om möjligt med vetenskapliga synpunkter. Observera att fälthandledaren inte behöver vara vid ett universitet utan till exempel kan arbeta i en organisation.

I ansökan ska du också ange en akademisk handledare i Sverige. (För information vad gäller akademisk handledare bör intresserade studenter ta kontakt med MFS-koordinator; intresserade studenteter på Global utveckling bör ta kontakt med Heidi Moksnes). Handledaren kan hjälpa till att identifiera en kontaktperson i fält och att informera denna vad som förväntas av honom/henne. Institutionens forskare har ett nära samarbete med universitet i bl.a. Bolivia, Chile, Egypten, Georgien, Indien, Indonesien, Iran, Mexiko, Nicaragua, Ukraina och Venezuela.

Villkor

MFS-stipendium är på 27 000 kronor. Det är inte avsett att täcka alla utgifter under fältperioden, utan behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel. För att söka MFS måste du vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. (Observera att det inte är tillåtet att genomföra MFS-studien i det andra hemlandet.) Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska vara fast boende (folkbokförda) i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet. Du får inte tidigare ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sidafinansierade stipendier för samma typ av studie. Däremot är andra erfarenheter från exempelvis studier eller volontärarbete i utvecklingsländer givetvis inget hinder för att beviljas MFS-stipendium.

Innan avresan måste du gå en obligatorisk förberedelsekurs. Kurserna genomförs vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Du anmäler dig själv via denna länk: http://mfskurs.programkontoret.se/

Ansökan

Din ansökan ska skrivas på engelska och lämnas in i fyra exemplar. Den ska innehålla ansökningsblankett och projektbeskrivning, där bl.a. en budget inkluderas. Projektbeskrivningen får innehålla högst 1500 ord (drygt 4 sidor). Läs mer i dokumentet Utlysning nedan.

Sista ansökningsdag

De två stipendierna utlyses en gång under 2016.

Sista ansökningsdag är den 1 september 2016. Beslut meddelas senast två veckor därefter.

Utlysning och ansökningsblankett

Här nedan hittar du utlysningen och information om hur och när du ansöker.

Utlysning (272 Kb)

Ansökningsblankett (24 Kb)

Övrig information

Kursdatum för obligatorisk förberedelsekurs: http://mfskurs.programkontoret.se/

Lista över möjliga samarbetsländer för MFS: http://utbyten.se/Global/program/mfs/samarbetslander-MFS-2015.pdf

Förutom att utlysningarna publiceras på institutionens hemsida finns de även att läsa på institutionens anslagstavla i Södra huset, plan 3.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Shahram Khosravi, MFS-koordinator: shahram.khosravi@socant.su.se.

Läs mer om MFS-stipendierna: http://utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Minor-Field-Studies/.