De 17 målen (och 169 delmålen) ersätter de tidigare millenniemålen och kombinerar arbetet med att minska fattigdomen, bromsa klimatförändringarna och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i världen.

Ambitionen är att all form av fattigdom utrotas – överallt. Målen är universella, det vill säga de gäller både höginkomst- och låginkomstländer. De nya målen har större fokus än millenniemålen på miljö och hållbarhet och frågor som samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Jämställdhet och arbetet mot växande klyftor får också stor prioritet.

Arbetet med att ta fram de nya målen bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN har gjort. Diskussioner har pågått i tre år, först i en speciell FN-arbetsgrupp och sedan årsskiftet genom mellanstatliga förhandlingar, innan målen formellt antogs av världens ledare. Under 2016 kommer indikatorer att tas fram för att göra det möjligt att mäta och följa upp målen.

FN:s globala mål (Sustainable Development Goals, SDGs)

 1. Utrota all form av fattigdom överallt.
 2. Utrota hunger, säkerställa tillgången till mat och förespråka ett hållbart jordbruk.
 3. Garantera ett hälsosamt liv och välmående för alla åldrar.
 4. Garantera utbildning av god kvalitet för alla och främja livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och att alla kvinnor och flickor har större självbestämmanderätt.
 6. Garantera säker tillgång till rent vatten och sanitet för alla.
 7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig och hållbar energi för alla.
 8. Främja en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt med produktiv sysselsättning och anständiga jobb för alla.
 9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
 10. Öka jämlikheter inom och mellan länder.
 11. Göra städer och mänskliga bosättningar säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
 14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på ett hållbart sätt.
 15. Skydda, återställa och främja hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa markförstörelse och hejda förlusten av biologisk mångfald.
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling och förnya det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Ytterligare information

Utförlig beskrivning av målen finns på FN:s webbplatser:

I en artikel på Sidas webbsida beskrivs målen och Sveriges och Sidas roll i dessa. Där finns också länkar till vidare läsning, bland annat till FN:s sista rapport om millenniemålen.

Under rubriken FN-mål om hållbarhet är utopiska intervjuas en rad forskare som menar att på grund av att målen är många och omfattande finns det en risk att till exempel målet att utrota fattigdom försvinner i mängden. Artikeln publicerades i Vetenskapsrådets tidning Curie (2015-10-05).