OBS från och med höstterminen 2019 antar vi inga nya studenter på CREOLE-programmet.

CREOLE-programmets egen hemsida

Creole (562 Kb)

CREOLE är ett specialiserat masterprogram som har utvecklats av ett konsortium av sex institutioner från sex länder och erbjuder en omfattande socialantropologisk utbildning.

CREOLE innehåller ett utbytesmoment med en obligatorisk vistelse under två terminer på en eller två av partnerinstitutionerna:

 • Universität Wien (Österrike),
 • Universitat Autònoma de Barcelona (Spanien),
 • Univerza v Ljubljani (Slovenien),
 • Université Lumière Lyon 2 (Frankrike),
 • National University of Ireland-Maynooth (Irland).

Studierna är flexibla och ger dig vissa möjligheter att välja kurser i enlighet med dina specialintressen. Utbudet av specialiseringskurser varierar terminsvis.

Obligatoriska kurser är:

 • Antropologins teorihistoria (History and Philosophy of Anthropological Theory), 15 hp
 • Antropologisk metod, 7,5 hp
 • Centrala teman i samtida antropologi, 15 hp
 • IP Intensive Programme, 7,5 hp
 • Specialarbete, 30 hp

Specialarbetet (30 hp) upptar en termin och föregås av ett kortare fältarbete. Temat är valfritt inom programmets övergripande tematik och väljs i samråd med handledare.

Exempel på specialiseringskurser:

(Dessa väljs utifrån institutionens utbud av kurser på avancerad nivå som varierar terminsvis. Kurser i fetstil är de kurser som erbjöds vt18. Specialiseringskurserna ges endast vårterminer.)

 • Mediernas antropologi, 7,5 hp
 • Antropologiska perspektiv på organisationer, 7,5 hp
 • Medicinsk antropologi, 7,5 hp
 • Digital antropologi, 7,5 hp
 • Transnationell migration, 7,5 hp
 • Hållbar framtid: Nya riktningar inom miljöantropologi, 7,5 hp
 • Den globala ekonomins antropologi, 7,5 hp
 • Urbanantropologi: städer i Mellanöstern, 7,5 hp
 • Fältarbete, 15 hp

Programöversikt

CREOLE-programmet består av ett års studier vid Socialantropologiska institutionen på Stockholms universitet och ett års studier vid en eller ett par av våra partnerinstitutioner. Utbytet sker termin 2 och 3 eller 3 och 4. Utöver detta deltar studenterna också i Erasmus Intensive Programme (IP). För mer information, se CREOLE:s hemsida:

Programmet är uppbyggt med nedan kurser vid Socialantropologiska institutionen (Stockholms universitet) enligt följande:

Termin 1

 • Antropologins teorihistoria (History and Philosophy of Anthropological Theory), 15 hp
 • Centrala teman i samtida antropologi, 15 hp

Termin 2

Valbara kurser den aktuella terminen

Termin 3

 • Individuellt utformade och handledda kurser, 7,5 hp
 • Antropologisk metod, 7,5 hp
 • Fältarbete, 15 hp

Termin 4

 • Examensarbete/Masteruppsats, 30 hp

Med reservation för ändringar.

Lärandemål

Efter att ha genomgått programmet med godkänt resultat har studenten:

 • fördjupade kunskaper om socialantropologisk vetenskapsteori, metod och teoribildning
 • insikt i ett antal teoretiska och/eller regionala specialiseringsområden med fokus på transnationella processer, kulturella skillnader, och nya identitetsformer.
 • skrivit en längre uppsats baserad på insamlat material
 • visat sig vara väl förtrogen med akademiskt skrivande