Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i socialantropologi, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Utöver den grundläggande behörigheten krävs särskild behörighet av minst 120 hp i socialantropologi eller motsvarande varav minst 120 hp på avancerad nivå. Minst 30 av högskolepoängen på avancerad nivå ska utgöras av uppsats/projektarbete.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Doktoranden måste tillfredsställande behärska det engelska språket muntligt och skriftligt.

Antagning

Grunden för urval bland behöriga sökande till utbildningen på forskarnivå är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Antagningen sker i konkurrens på grundval av en bedömning av de av sökanden författade akademiska texter som han/hon vill åberopa som bevis för sin lämplighet. Intervjuer kan förekomma. Lediga platser utannonseras här.

Urval

Urvalskriterier vid bedömning av de sökande är:

 • självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten
 • problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan
 • tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar
 • metodologisk och vetenskaplig mognad
 • förmåga att hålla sig kritisk till materialet
 • förmåga att strukturera materialet med hjälp av antropologisk begreppsapparat och analysmetod
 • förmåga att på ett originellt och vetenskapligt sätt genomföra analysen (varvid det betonas att originaliteten ska ligga i analysen, inte i materialet)
 • förmåga till etnografisk observation och reflektion
 • kommunikations- och samarbetsförmåga