Genom samarbete mellan olika specialiserade vetenskapliga miljöer erbjuder forskarskolan kvalificerade möjligheter för forskarstuderande med olika intressen inom antropologi-området. Forskarskolan utgör en gemensam mötesplats där doktoranderna träffas och berikar varandras forskning, i seminarier, kurser och resor. Forskarskolans medlemsinstitutioner och inbjudna forskare bidrar med fördjupning genom föreläsningar, seminarier och handledning.

Syftet är dels att stärka antropologiämnets status och att samverka om utbildningen på forskarnivå, dels att stärka kvaliteten för att stödja forskning som på kort eller lång sikt bidrar till en bättre förståelse för vår samtida värld och dess mångfald. Ett särskilt viktigt syfte med forskarskolan är att stärka det nationella och internationella nätverksbyggandet inom området.

Forskarkursen fungerar som nationellt forum för doktorander med olika bakgrund, från olika miljöer och med olika finansiering. Tanken är att doktorander med gemensamt intresse för forskning kring antropologi ska kunna bilda nätverk redan inom forskarutbildningen, både med nationellt och internationellt kvalificerade forskare. Därigenom blir forskarskolan också ett slags stöd för att kunna utveckla även framtida forskningsnätverk och forskningssamarbeten.

Medlemsinstitutioner:

Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet
Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet
Sociologiska institutionen, Lunds universitet

Affilierade institutioner finns också vid:

Malmö universitet
Linköpings universitet

Kommande kurser: