Den första delkursen, Global utveckling - en introduktion, placerar ämnet i skärningspunkten mellan globaliserings- och utvecklingsstudier. Kritiska utvecklingsfrågor såsom miljö och hållbarhet, fattigdom och ojämlikhet, och samhällstyre och delaktighet, belyses utifrån empiriska studier, som även tar upp övergripande frågor om genus, kultur och ras. Globaliseringens inverkan på samhällsutveckling belyses utifrån etiska diskussioner om moral och mänskliga rättigheter. Kursen introducerar även aktuell utvecklingspraktik och policy, och dess fokus på fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Den andra delkursen, Globaliseringens rötter och samtid, presenterar den globala utvecklingens historia med särskild betoning på den globala ekonomin. Kursen presenterar olika analytiska perspektiv och förklaringar till dagens världsordning. Ett av kursens fokus är frågan om drivkrafter bakom historisk förändring, och hur global ojämlikhet uppkommer. Kursen syftar vidare till att belysa den samtida ekonomiska globaliseringens specifika innehåll genom olika perspektiv och dess konsekvenser på skilda platser och grupper av människor.

Den tredje delkursen, Politiska institutioner och demokratisering, fokuserar på dominerande politiska institutioner och deras relation till utveckling och demokratisering, historiskt och idag. Vilken roll spelar identiteter som kön, religion och etnicitet i dessa processer? Hur använder sig olika aktörer av dessa identiteter? Delkursen behandlar identiteter både i form av organisering i civilsamhället och deras relation till olika politiska institutioner, i synnerhet staten. Särskild betoning läggs på kön som faktor inom utveckling och politik. Delkursen ger en teoretisk grund inom området men även empiriska exempel på samspelet mellan identiteter och institutioner.

Den fjärde delkursen, Motstånd och kollektiv organisering, behandlar hur orättvisor och ojämlikhet i världen ger upphov till olika former av motstånd. Detta motstånd kan ta sig uttryck i vardagligt agerande lokalt eller i olika former av kollektiv organisering - lokalt, nationellt, transnationellt och globalt. Delkursen belyser gräsrotsinitierade rörelser och nätverk, deras struktur, utveckling och rumsliga dynamik. Den behandlar deras visioner och strategier samt kritiken av dessa rörelser och nätverk; den redogör för vilka frågor och grupper som inkluderas och exkluderas; och den diskuterar svårigheter och möjligheter för marginaliserade grupper att föra sin egen talan.

Här kan du ladda ned den aktuella kursplanen:  Kursplan Global utveckling I (280 Kb)