Den första delkursen, Utvecklingsteori och praktik, erbjuder ett historiskt perspektiv på
utvecklingsdiskurserna, dvs. hur idéer om utveckling och utvecklingspraktiker har vuxit fram efter 1945 och på hur synen på utveckling och praktiker har förändrats över tid. Kursen behandlar också hur olika utvecklingsteorier omsatts i praktiker, hur vi kan förstå utvecklingspraktiker och hur utvecklingspraktiker färgats av teoretiska antaganden om utveckling. Vidare ger kursen studenterna verktyg att värdera begreppet utveckling och även biståndspraktiken ur ett kritiskt perspektiv.

Den andra delkursen, Staden i världen, handlar om staden och samhällsförändring. Idag bor en majoritet av världens befolkning i städer. I termer av hastighet och omfattning är urbaniseringen mest dramatisk i det Globala Syd, där allt fler fattiga kommer till städer i jakt på försörjningsmöjligheter. Delkursen behandlar de politiska och ekonomiska krafter som driver urbaniseringen globalt. Den diskuterar städernas viktiga roll i globaliseringsprocesser samt hur dessa processer omvandlar staden och påverkar människors möjligheter i städer i både i det Globala Syd och Nord.

Den tredje delkursen, Säkerhet, konflikt och utveckling, introducerar debatten om den militära säkerhetens roll i freds- och demokratiseringsprocesser. Att säkerhet är en förutsättning för hållbar utveckling betonas idag av representanter för såväl militära som ekonomiska och politiska institutioner. En statlig kontroll av säkerhetsfrågan har förändrats globalt genom privatiseringen av polisiär och militär verksamhet samt genom processer av regional och global överstatlighet. Kursen placerar in denna utveckling i ett kolonialhistoriskt och geopolitiskt sammanhang. Den behandlar även hur säkerhetsfokuserad politik har kommit att omfatta också "nya" områden, som klimatförändringar och migration, och den framväxande tvärvetenskapliga kritiken av säkerhetsbegreppet.

Den fjärde delkursen, Projektarbete: miljö och utveckling, är en metodkurs i det tvärvetenskapliga ämnet global utveckling. Kursen ger en introduktion i vetenskapligt tänkande och i hur man skriver och bedömer vetenskapliga texter. Den innehåller även en skrivövning där studenterna övar sig i att definiera olika teoretiska fält och att koppla dessa till både en egen frågeställning och till existerande forskning. Tematiskt knyter kursen an till pågående debatter om miljö och utveckling där studenterna bekantar sig med olika aspekter av miljövård och de kopplingar som kan göras till begreppet "utveckling". I den avlutande skrivövningen väljs en konkret frågeställning inom miljö och utveckling som sen relateras till både delkursens tema om miljö liksom till övriga delkursers litteratur om global utveckling.

Här kan du ladda ned den aktuella kursplanen:  Kursplan (236 Kb)