Allmänna studiefrågor

Frågor om studier på grundnivå

Frågor om studier på master/avancerad nivå

Frågor om doktorandstudier/forskarutbildningen

 

 

Svar

Allmänna studiefrågor

Hur ansöker jag om examensbevis?

Du som student måste själv ansöka om examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda. Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala regler. Om ansökan godkänns utfärdas examen och beviset skickas hem till dig. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område. Läs vidare och ansök på www.su.se/utbildning/examen.

Hur gör jag ett studieuppehåll?

Om du behöver göra uppehåll i dina studier för en eller flera terminer kan du ansöka om det hos studierektor. För att få ett studieuppehåll beviljat behöver det föreligga giltigt skäl, till exempel sjukdom, föräldraledighet eller militärtjänstgöring. Skälet måste även styrkas med ett giltigt intyg.

Hur gör jag ett studieavbrott på en kurs?

Om du inte har något giltigt skäl att göra studieuppehåll är det möjligt att göra ett studieavbrott och omregistrera dig en annan termin. Observera att du då inte har någon garanterad plats på kursen. Du kan själv göra ett studieavbrott under ladok för studenter

Hur gör jag ett studieavbrott på ett program?

Meddela studentexpeditionen, socant@socant.su.se, att du önskar göra ett studieavbrott. Observera att du inte har någon garanterad plats på programmet om du vill återuppta dina studier.

Hur kommunicerar jag med min lärare?

Kommunikation med lärare sker främst i samband med föreläsningar och seminarier. Sök information på institutionens hemsida och på Athena innan du vänder dig till din lärare eller till vår expedition med din fråga.

Hur kontaktar jag min lärare?

På institutionens hemsida (under utbildning >> studieinformation >> schema och kurslitteratur) finns länkar till alla kurser. Under varje kurs finns kontaktinformation till respektive lärare.

Hur lång tid har läraren på sig att rätta min tenta?

Läraren har tre arbetsveckor på sig att rätta din tenta.

Hur omregistrerar jag mig på en kurs?

Omregistrering kan göras i mån av plats på kursen. Kontakta socant@socant.su.se eller besök studentexpeditionen.

Hur räknar jag ut mitt kursbetyg?

Sammanfattningsbetyget för en kurs som består av flera olika delkurser och som betygssätts enligt betygsskalan där A, B, C, D, E är godkända betyg fastställs som ett vägt genomsnitt av betygen på de olika delkurser som du läst:

  • betygen på delkurserna viktas med hänsyn till delkursens poängomfång inom den kurs sammanfattningsbetyget avser;
  • erhållna betyg på delkurser bestäms enligt följande: A = 5; B = 4, C = 3, D = 2, E = 1.

Därefter beräknas ett genomsnittligt betygsvärde. För att fastställa sammanfattningsbetyget görs avrundning till närmsta jämna heltal. För A krävs = 4,5 för B = 3,5; för C = 2,5; för D = 1,5; och E = 1,0.

Sammanvägningen innebär att ett visst slutbetyg kan erhållas genom olika kombinationer av resultat på delkurser. Två exempel på betygskombinationer:

  • Betygsserien A, A, B, B blir = 0,25×5 + 0,25×5 + 0,25×4 + 0,25×4 = 4,5 vilket motsvarar betyget A
  • Betygsserien A, C, D, E blir = 0,25×5 + 0,25×3 + 0,25×2 + 0,25×1 = 2,75 vilket motsvarar betyget C

Kan jag komma in som reserv på den kurs eller det program som jag har sökt?

Ja, i mån av plats tar vi in reserver. Institutionen hör av sig senast en vecka in på terminen till dem som är aktuella att antas som reserver.

När kan jag registrera mig på min kurs eller mitt program?

Du kan webbregistrera eller besöka Socialantropologiska institutionens studentexpedition. Registreringen öppnar en vecka innan höst- och vårterminen börjar. Här hittar du terminstider vid Stockholms universitet.

Var hittar jag mitt schema?

Schema till den kurs du är registrerad på hittar du på institutionens hemsida under fliken "Student". Du kan också hitta ditt schema på schema.su.se. Kom ihåg att kontrollera schemat regelbundet för att informera dig om eventuella schemaändringar.

Var hittar jag tentamensfrågor från tidigare terminer?

Det finns en pärm utanför studentexpeditionen med tidigare terminers tentamensfrågor.

Frågor om studier på grundnivå

Hur gör jag för att använda ett resursrum på salstentan?

Du behöver ett intyg på att du har rätt till att sitta i ett resursrum. Intyg utfärdas av Studenthälsan. Intyget ska sen lämnas in till institutionens studievägledare. Resursrummet bokar du själv via Studentavdelningen. Bokningen ska sen skickas till socant@socant.su.se senast sju dagar innan tentan.

Hur vet jag vilken seminariegrupp eller studiegrupp som jag tillhör?

Information om seminariegrupper och studiegrupper annonseras av respektive lärare på Athena efter kursstart.

Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar? Och vad händer om jag planerat in en resa under terminens gång eller blir sjuk?

Alla kurser och program vid institutionen bygger på heltidsstudier (40 timmars arbetsvecka), d.v.s. föreläsningar, seminarier och självstudier bedrivs på heltid. Undvik därför att planera in resor under terminen. Om du av olika orsaker inte kan närvara på undervisningen under en kortare eller längre period, läs kursinstruktionerna som talar om vad som gäller kring eventuella kompletteringar.

Måste jag läsa all kurslitteratur?

I listan över kurslitteratur framgår det vad som är obligatorisk kurslitteratur. Kurslitteratur hittar du här. Mer detaljerade läsanvisningar och övrig kursinformation hittar du på Athena.

Var hittar jag kursinstruktioner, läsanvisningar och seminariefrågor?

Läsanvisningar och övrig kursinformation hittar du på Athena. Du kommer åt kursens sida när du är registrerad.

Är det obligatorisk närvaro på kursen jag läser?

Kurser på grundnivå kräver att du närvarar på föreläsningar och filmvisningar samt deltar i seminarieundervisning för att ta del av viktig information och förstå kurslitteraturen. Huruvida det krävs kompletteringar för missade tillfällen varierar från delkurs till delkurs och framgår i de kursinstruktioner som läraren lägger upp på Athena vid kursstart.

Frågor om studier på master/avancerad nivå

Hur och när söker jag in till masterprogrammen?

Du ansöker via www.antagning.se. Sista ansökningsdatum för internationella studenter är i mitten av januari. För svenska studenter och studenter inom EU/EES är sista ansökningsdatum runt den 15 april. Exakta datum hittar du på www.antagning.se. Antagning sker endast under höstterminen.

Kan jag läsa enstaka kurser på avancerad nivå hos er?

Nej, kurserna ingår i institutionens masterprogram.

Kan jag studera på halvfart/deltid till masterprogrammen?

Nej. Alla program och kurser på avancerad nivå bygger på heltidsstudier.

Måste jag ha en kandidatexamen i antropologi för att söka till utbytesprogrammet Creole på avancerad nivå?

Ja.

Vad behöver jag skicka in med min ansökan till masterprogrammen?

Följ instruktioner på antagningens hemsida (www.antagning.se). De som möter alla behörighetskrav vid den centrala antagningen bedöms i nästa steg vid Socialantropologiska institutionen där urvalet sker i konkurrens och bedömningarna baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer:

  • betyg på högskolekurser,
  • uppsatsarbetets kvalitet/inriktning,
  • samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

De senaste åren har betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet samt tidigare studiers relevans varit viktigast.

Vilka är antagningskraven till masterprogrammen?

För att söka till masterprogrammet krävs att du har en examen från grundnivå om 180 högskolepoäng i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen, samt Engelska B.
För att söka till utbytesprogrammet Creole krävs att du har examen från grundnivå om 180 högskolepoäng i antropologi, samt engelska B.

Frågor om doktorandstudier/forskarutbildningen

När söker jag till forskarutbildningen?

Antagningen sker i konkurrens på grundval av en bedömning av de av sökanden författade akademiska texter som han/hon vill åberopa som bevis för sin lämplighet. Intervjuer kan förekomma. Lediga platser utannonseras bland annat på vår hemsida. Ansökningar utanför ansökningsperioden bedöms inte.

Vad behövs för att söka in till forskarutbildningen?

Grunden för urval bland behöriga sökande till utbildningen på forskarnivå är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vem ska jag vända mig till med frågor om doktorandstudier?

Frågor om doktorandstudier besvaras av Studierektor för avancerad nivå och forskarnivå (eva-maria.hardtmann@socant.su.se). Information om doktorandstudier hittar du här.