Ledning

Beslut om löner, större inköp, arvoden Mark Graham

 

 

 

Ekonomiadministration

Budgetering/budgetfrågor Eva Eyton
Ekonomisk uppföljning projekt Eva Eyton
Fakturahantering Eva Eyton
Personliga utlägg Primula (support Eva Eyton)
Reseräkningar (granskning samt information) Eva Eyton
Rese- hotellbeställningar för inresande gäster till institutionen Anna-Karin Olsson
Övergripande frågor kring ekonomi och administration Eva Eyton

 

 

 

Personaladministration

Anställningsärenden - handläggning Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
Arbetsgivarintyg Personalavdelningen Rikard Fredriksson
Arvoden/kostnadsersättning externa föreläsare Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
Friskvårdsersättning (ansökan om bidrag) Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
Personalgym Eva Eyton
Ledighetsansökan (ej semester), påskrift närmaste chef Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
Semester Registreras i Primula
Sjukanmälan och friskanmälan Registreras i Primula samt mail till Eva Eyton
Nycklar Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
Passerkort Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
SU-konto (login-uppgifter) Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
Reseförsäkring Kammarkollegiet Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
SU:s personalkatalog (SUKAT-ansvarig) Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
Löne- och tidrapport (arvodesräkning) Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo

 

 

 

Kurs- och utbildningsadministration

Registrera studenter och betygsrapportering mm i Ladok Anna-Karin Olssson
Adm. kring antagning av studenter Anna-Karin Olssson
Kursutvärdering, insamling och utskick Anna-Karin Olssson
Kurshemsidor och schema-uppdateringar Anna-Karin Olssson
Mondo Anna-Karin Olssson
Kurslitteratur Respektive studierektor
Frågor kring examinering Respektive studierektor
Beslut kring studenter, t.ex. dispens, tillgodoräknanden Respektive studierektor
Kursbemanning, grundnivå

Ivana Maček

Kursbemanning, avancerad nivå Eva-Maria Hardtmann
Kursbemanning, global utvecklin Heidi Moksnes
Övergripande bemanningsansvar Ivana Maček
Koordinera MFS (institutionens ansökan och studenters ansökan/resor) SU centralt
SISU: utbildningsplaner, kursplaner anmälningskoder Respektive studierektor
Studievägledning Marie Larsson
Utbytesstudier (Erasmus och Creole) Marie Larsson

 

 

 

Forskningsadministration

DiVA Lovisa Wahlsten
Bokinköp (projekt) Lovisa Wahlsten för inlogg till Bokus/Adlibris
   

 

Information

E-postlistor Lovisa Wahlsten
Grafisk profil (logotyper) Lovisa Wahlsten
Institutionens webbplats Lovisa Wahlsten
Press Lovisa Wahlsten
Trycksaker Lovisa Wahlsten

 

Lokalbokning Anna-Karin Olsson
Lokalbokning B600/B658 Görs av den som vill boka på https://cloud.timeedit.net/su/web/
Rumsfördelning Mark Graham
Underhåll/service i egna lokaler Akademiska Hus. www.akademiskahus.se. Felanmälan finns under rubriken Kundservice
Underhåll/service i undervisningslokaler SU:s Lokalservice lokalservice@su.se

 

 

 

Lokalfrågor

 

 

 

Övrig service

Arkivvårdare Anna-Karin Olsson
Datasupport Beroende på problem  Helpdesk 08-16 19 99 eller Serviceportalen ELLER Patrik (skriv upp i pärm i Anna-Karins rum)
Diariet Anna-Karin Olsson
Inköp av IT-utrustning, programvaror och licenser Eva Eyton
Inköp av kontorsmtrl Anna-Karin Olsson
Kaffeautomat inköp Anna-Karin Olsson
Kaffeautomat felanmälan Ombesörjes av den/de som har köksvecka
Sekreterare institutionsstyrelsen Anna-Karin Olsson
Service och tillsyn av kopiatorer och skrivare (Printomat) Helpdesk 08-16 19 99 eller Serviceportalen
Upphandlingsansvarig Eva Eyton

 

 

 

 

Ombud

Arbetsmiljö  
Brandskydd Eva Eyton
Jämställdhet Mark Graham och Tomas Cole
Ombud för likabehandling och trakasserier Mark Graham och Tomas Cole
Miljö  
Skyddsombud Eva Eyton
Ombud för ergonomi Anna-Karin Olsson
Ombud för mångfaldsfrågor Paula Uimonen
SULF-ombud