Annual Report 2014

Nu finns Socialantropologiska institutionens Annual Rapport 2014 att bläddra i direkt på webben. Det går också att ladda ner rapporten och skriva ut den. Rapporten ger en inblick i institutionens verksamhet under det gångna året.

 

 

 

Annual Report 2013

Nu finns Socialantropologiska institutionens Annual Rapport 2013 att bläddra i direkt på webben. Det går också att ladda ner rapporten och skriva ut den. Rapporten innehåller artiklar och intervjuer av och med institutionens forskare. Dessutom hittar du länkar till våra forskares publikationer i DiVA.

 

 

Annual Report 2012

Här kan du ladda ner Socialantropologiska institutionens Annual Report 2012 (3808 Kb) . Rapporten är på engelska och sammanfattar den undervisning och forskning som har bedrivits på institutionen under det gångna året. I rapporten hittar du bland annat länkar till våra forskares personliga sidor på webben och till det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. I DiVA sker elektronisk registrering, publicering och arkivering av forskarnas publikationer.

Oliktänkandets geografi

Dramatiska händelser i vår omvärld gör att 2011 känns som ett ovanligt turbulent år. Jag tänker då speciellt på den arabiska våren där ett antal diktatorer har tvingats lämna makten efter massiva folkliga protester; fortsatt finansiell oro i världen och kraftfulla protester mot ekonomiska åtstramningar som i Grekland urartade i våldsamheter; jordbävning och den medföljande tsunamin och kärnkraftskatastrofen i Japan; samt en ökad politisk spänning runt Irans förmodade kärnvapenprogram. Denna komplexa och föränderliga samtid är antropologins arbetsfält och studieobjekt. Institutionen har under det gångna året fortsatt att stärka sin ställning som ledande forskningsmiljö inom transnationell antropologi. Det reguljära måndagsseminariet har haft en tematisk inriktning mot oliktänkandes former och politiskt motstånd under vårterminen och mot finansiell kris och nyliberalism under höstterminen. Vi har gästats av ledande forskare inom respektive fält. Ladda ned Årsskrift 2011

Nätverk, utbyten, internationalisering – globala strömningar

2010 var stora delar av världen fortsatt engagerad med att kämpa sig upp ur en långvarig finanskris. Vad som av många politiker och debattörer antogs vara en relativt kortvarig svacka visade sig bli en mer långvarig strukturell problematik. Frågor om olika typer av socialt utanförskap och ekonomisk utsatthet kom i förgrunden, liksom reglering av finansiella system, globala miljöfrågor och diskussioner kring konsumtion och hållbarhet. Socialantropologi erbjuder perspektiv och verktyg för att närma sig dessa frågor och att förstå de kulturella och sociala dimensionerna av vår samtid. Våra forskare har varit mycket aktiva i spridningen av kunskap om transnationella processer länkade till samtida problem och utmaningar – men också, och lika viktigt – i att visa på de möjligheter som öppnas. Intresset för samtida samhällsproblem märks också i våra studenters uppsatser, som är en god indikator för vad som engagerar människor att lära sig mer. Ladda ned Årsskrift 2010

Nya antropologer, nya idéer, nya projekt – en levande akademisk miljö

Under 2009 var Sverige och stora delar av världen mitt i en djup finanskris, med sociala, politiska och kulturella efterverkningar. Inom den svenska universitetsvärlden märkte vi kanske inte av dessa stora skeenden särskilt mycket, men det upptog mycket av våra diskussioner och gav frön till vad som kan komma att bli nya forskningsprojekt. På vår institution såg vi en försiktig uppgång i studenttillströmningen, vilket delvis kan bero på den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden, inte minst kännbar för unga människor. Det är glädjande att studenterna finner socialantropologi vara ett spännande och relevant ämne för att öka förståelsen av de processer som formar dagens samhälle. Ladda ner Årsskrift 2009
 

Antropologins attraktionskraft – utbildningsreformer som praktik och diskurs

Nya tider föder nya grupper av studenter, med nya tankar – och kräver också nya sätt att organisera utbildning. Under år 2008 har vi arbetat med att se över vår grundutbildning för att erbjuda attraktiva utbildningsmöjligheter av hög kvalitet för studenterna och för att bättre avspegla institutionens kompetens och profil. Vi har, under ledning av studierektor Johan Lindquist och med bas i den utredning som genomfördes av Ulf Björklund och Bengt-Erik Borgström, genomfört en reformering av Socialantropologi I i syfte att tydliggöra ämnets inriktning och vår speciella profi l. En viktig nyhet är att vi lanserat ett kandidatprogram i Socialantropologi, med möjlighet att välja inriktning mot transnationell antropologi, som ju är ett av Stockholms universitets profilområden. Vi har stora förhoppningar inför denna reformering. Dels tror vi att kandidatprogrammet kommer att svara mot studenters önskningar om ett integrerat program inom ämnet, dels hoppas vi kunna attrahera fler – och möjligen även nya – studentgrupper. Ladda ned Årsskrift 2008

Att växla om – tankar om förnyelse och kontinuitet

Under 2007 utnämndes 15 av universitetets forskningsområden till så kallade profil områden. Forskningen inom dessa har bedömts vara ledande nationellt och ha en hög status internationellt. Ett av dessa finns på vår institution: Transnationell antropologi. Den transnationella antropologin utgår från samtidens globalisering och flöden av information, varor och människor. Forskningsresultat från Socialantropologiska institutionen har medverkat till att driva fram forskningsfält som till exempel urbanantropologi,globaliseringens antropologi och mediaantropologi. Vi är mycket glada över denna utnämning och kommer att arbeta aktivt för att främja forskning inom detta och relaterade områden. Ladda ned Årsskrift 2007

Profilering, bolognisering – och värdet av mångfald i forskning och utbildning

År 2006 var året då mångkulturen stod i centrum. Regeringen hade deklarerat att året skulle vara Mångkulturåret. Syftet var att den kulturella och etniska mångfald som finns i landet skulle avspeglas och införlivas i landets kulturverksamheter. På många sätt gjordes också så. Frågor om mångfald och mångkultur kom att uppmärksammas i såväl nationell som internationell politik och i diskussioner om policyfrågor. I kulturvärlden ägnades kulturell pluralism och variation relativt stort utrymme. Stockholms universitet lanserade på bred front en öppen föreläsningsserie, ”Kultur, mångfald och mänsklighet”, där frågor om mångfald och mångkultur stod i centrum. Vår egen Ulf Hannerz inledningstalade under rubriken ”Kultur, mångfald och mänsklighet: Om nyckelbegrepp i globaliseringens tidevarv” i Aula Magna den 26 september. Och på vår egen institution startades en ny kurs på grundnivån, Mångfald och samhälle, som lockade för antropologin delvis nya studenter. Ladda ned Årsskrift 2006

Med blicken mot omvärlden

Något av det fina med att vara socialantropolog är att man får utlopp för sin nyfikenhet. Den nyfikna blicken mot omvärlden får vara en del av jobbet, och utsiktspunkterna mot världen kan varieras. Från olika håll kan vi, som enskilda forskare och med ge-mensamma insatser, belysa en mångfald av mänskliga fenomen och företeelser, både nära och fjärran. Antropologisk nyfikenhet, lusten av betrakta, att veta, är en drivkraft i riktning mot en djupare förståelse av social och kulturell förändring, av vad processer som europeisering och globalisering innebär för olika grupper av människor, eller för den delen vad det innebär att vara människa i alla dess mångskiftande betydelser. Med blicken utåt och kort bakåt minns vi att året 2005 började med efterdyningarna av tsunamin som drabbade Sydostasien annandag jul året dessförinnan. Också resten av året kom att präglas av naturkatastrofer och diskussioner om miljöhot och klimatför-ändringar. Under året har det också varit mycket uppmärksamhet kring utländsk arbetskraft som jobbar i Sverige för låga löner. Året handlade även mycket om flyk-tingfrågor, inte minst om flyktingbarn som och utdragna besked om eventuellt uppe-hållstillstånd. Ett nytt feministiskt parti, FI, lanserades och fick fart på många viktiga diskussioner kring jämställdhet, genusordningar och maktens olika ansikten. Världen omkring oss, de långa tidslinjerna och de stora strukturerna, såväl som enskilda viktiga händelser, återspeglas på olika sätt i vår verksamhet: i undervisning, seminarier, work-shops, i vår forskning och i spontana samtal. Ladda ner Årsskrift 2005